Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że Decyzją nr GL.RET.070.7.76.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów, części gminy Pilchowice, części gminy Czerwionka-Leszczyny na okres 3 lat.

Ww. Decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.05.2018 r.

W związku z powyższym od 26.05.2018 r. do 25.05.2021 r. będą obowiązywały nw. ceny i stawki opłat taryfowych za świadczenie następujących usług:


Za dostawę wody:

Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców usług

Wyszczegól-nienie

Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2018 r.- 25.05.2019 r.

Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2019 r. - 25.05.2020 r.

Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2020 r.- 25.05.2021 r.

Jednostki miary

Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy głównych.

1/cena za 1m3 dostarczonej wody.


2/stawka opłaty abonamentowej

5,62
9,68
6,07
10,45
5,65
9,68

6,10
10,45
5,71
9,68

6,17
10,45

zł/m3zł/Odbiorca usług/m-c

2.

Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz wskazań dodatkowych wodomierzy.

1/cena za 1m3 dostarczonej wody.


2/stawka opłaty abonamentowej

5,62

8,44
6,07

9,12
5,65

8,44
6,10

9,12
5,71

8,44
6,17

9,12

zł/m3
zł/Odbiorca usług/m-c


Za odprowadzanie ścieków:


Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców usług

Wyszczegól-
nienie
Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2018 r.- 25.05.2019 r.
Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2019 r. - 25.05.2020 r.
Cena/stawka
w zł
w okresie 26.05.2020 r.- 25.05.2021 r.
Jednostki miary
Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych oraz wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
cena za 1m3 odprowadzonych ścieków. 8,45

9,13 8,40

9,07 8,32

8,99 zł/m3


INFORMACJA DODATKOWA

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie w sprawie tabel dotyczących
Zatwierdzonych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że w okresie: 26.05.2018 r. - 25.05.2021 r. opłata abonamentowa dot. wody pozostaje bez zmian i wynosi:

  • dla Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy głównych  - 10,45 zł,
  • dla Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz wskazań dodatkowych wodomierzy - 9,12 zł.

Natomiast ceny brutto za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w poszczególnych okresach przedstawiają się następująco:

Okres obowiązywania

woda brutto
[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

ścieki brutto

[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

razem brutto

[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

obecnie

6,04

 

9,17

 

15,21

 

26.05.18 r.-25.05.19 r.

6,07

↑ 3 gr

9,13

↓4 gr

15,20

↓ 1 gr

26.05.19 r.-25.05.20 r.

6,10

↑ 3 gr

9,07

↓6 gr

15,17

↓ 3 gr

26.05.20 r.-25.05.21 r.

6,17

↑ 7 gr

8,99

↓ 8 gr

15,16

↓ 1 gr

obecnie - 25.05.21 r.

 

↑13 gr

 

↓ 18 gr

 

↓ 5 grPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50