Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że Decyzją nr GL.RZT.70.3.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2020 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów, części gminy Pilchowice, części gminy Czerwionka - Leszczyny na okres 3 lat.

Ww. Decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.12.2020 r.

W związku z powyższym od 12.12.2020 r. do 11.12.2023 r. będą obowiązywały nw. ceny i stawki opłat taryfowych za świadczenie następujących usług:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50