Organy spółki

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • GMINA KNURÓW - 100% UDZIAŁÓW

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1) ustanowienie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
3) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszy rozwoju i funduszy rezerwowych,
4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) zmiana Statutu Spółki,
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) emisja obligacji,
11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
12) uchwalanie Regulaminu Obrad Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

RADA NADZORCZA

 1. Piotr Dudło - Przewodniczący
 2. Piotr Surówka
 3. Elżbieta Jurkowska
 4. Krystyna Kostelecka
 5. Krzysztof Grzelak

  KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  Poza sprawami zastrzeżonymi innymi postanowieniami Statutu lub Kodeksu Handlowego, do działania Rady Nadzorczej należy:

  1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz ich niezbędnych korekt,
  2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania pisemnego z wyników badań,
  3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  4) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
  5) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych spółki.

  ZARZĄD

  • Bogusław Tyszkowski - Prezes Zarządu

  KOMPETENCJE ZARZĄDU
  Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
  tel. 032 330 01 50