Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody- PKD 36.00.Z.
 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych- PKD 42.21.Z.
 3. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z.
 4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych- PKD 43.22.Z.
 5. Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z.
 6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z.
 7. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.
 8. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - PKD 01.61.Z.
 9. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z.
 10. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia PKD 33.19.Z.
 11. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z.
 12. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z.
 13. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z.
 14. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z.
 15. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z.
 16. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50