Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie korka blokującego do rur kanalizacyjnych.

Termin składania ofert: do 24.01.2020 r., do godziny 15:00
W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub złożyć w biurze podawczym (pokój nr 1) PWiK sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11 lub nadesłać pocztą w ww. terminie.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uprawniony do kontaktu z Oferentami:
inż. Stanisław Jankowski tel. 32/ 23 66 505.

Warunki postępowania (opublikowano 17.01.2020 r.):

Formularz_oferty.doc

57 K

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 12.02.2020 r.)

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

222 K


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie"

Termin składania ofert:
do 06.02.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 12.02.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_33_2019.pdf

206 K


Przeglądy konserwacyjne oraz naprawy rewizyjne urządzeń dźwigowych

Termin składania ofert:

do 24.01.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 31.01.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_01.pdf

42 K


Opracowanie wniosku wraz z uzyskaniem pozwolenia na zbieranie i magazynowanie odpadu o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03) na terenie Oczyszczalni ścieków w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

Termin składania ofert: do 23.01.2020 r., do godziny 15:00
W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub złożyć w biurze podawczym (pokój nr 1) PWiK sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11 lub nadesłać pocztą w ww. terminie.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uprawnieni do kontaktu z Oferentami:
mgr Wojciech Żywot tel. 32/ 33 00 177
inż. Justyna Tkocz, tel. 32/ 23 66 505

Warunki postępowania (opublikowano 10.01.2020 r.):

Formularz_oferty.docx

29 K

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowano 22.01.2020 r.)

Wyjasnienie_nr_1.pdf

324 K

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż ulega zmianie Formularz oferty opublikowany w dniu 10.01.2020 r. Poniżej aktualna treść niniejszego dokumentu (opublikowano 22.01.2020 r.):

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: do 29.01.2020 r. do godz. 15:00.

Wyjaśnienie nr 2 (opublikowano 24.01.2020 r.)

Wyjasnienie_nr_2.pdf

384 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50