Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Michalskiego w Knurowie - etap III

Termin składania ofert:
do 09.04.2021 r., do godziny 15:00

Wyjaśnienia nr 1 (opublikowano 29.03.2021 r.)

Wyjasnienia_nr_1_PZ_08.pdf

419 K


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie materiałów instalacyjnych i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej

Termin składania ofert:

do 02.04.2021 r., do godziny 15:00

Wyjaśnienia nr 1 (opublikowano 29.03.2021 r.)

Wyjasnienia_nr_1_PZ_06.pdf

0.9 M

Wyjaśnienia nr 2 (opublikowano 30.03.2021 r.)

Wyjasnienia_nr_2_PZ_06.pdf

244 K


Wykonanie dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie badań jakości wody pobranej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy "B"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: "Wykonanie dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie badań jakości wody pobranej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy "B""

Termin przesłania oferty: do 24.03.2021 r. do godz. 15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko nieprzesłania oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu z Oferentami.:
mgr inż. Arkadiusz Tomczak tel. 609 190 971.

Warunki postępowania (opublikowano 18.03.2021r.):

formularz_badania_wody.docx

28 K


Świadczenie dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie usług geodezyjnych

Termin składania ofert:

do 26.03.2021 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 02.04.2021 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_07.pdf

185 K


Wykonywanie kontroli okresowej obiektów budowlanych eksploatowanych przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie.

Termin składania ofert: do 16.03.2021 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Zamawiającego w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona (pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej) do Zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Nie należy wrzucać oferty do skrzynki pocztowej znajdującej się przed budynkiem PWiK pod rygorem uznania za niedopuszczoną do postępowania.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu z Oferentami:
mgr Wojciech Żywot tel. 607 445 882
inż. Mirosław Dyl tel. 603 885 581.Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie wysokoreaktywnego wapna palonego mielonego typu Neutralac Q90HR

Termin składania ofert:
do 12.03.2021 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 31.03.2021 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_04.pdf

190 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50